top of page
SOA Bærekraft, kurs hos NIMA Utdanning i offentlige anskaffelser.jpg

SERTIFISERINGSKURS - SOA BÆREKRAFT

Bærekraftige Anskaffelser

SOA Bærekraft - Kurs - NIMA Utdanning

Ønsker du innkjøpsfaglig kompetanse og inspirasjon til hvordan du kan bidra til et bærekraftig samfunn gjennom dine fremtidige anskaffelsesprosesser?

Med dette kurset får du en praktisk gjennomgang av hvilke regler du som innkjøper kan benytte for å stille krav om miljø- og samfunnshensyn i kommende anskaffelser. Vi ser i tillegg nærmere på nyttige verktøy du kan ta i bruk for å imøtekomme krav om sosialt ansvar.

Kurset byr også på en rekker konkrete eksempler på når i anskaffelsesprosessen de ulike verktøyene skal tas i bruk for å oppnå best mulig samfunnsgevinst.

Ønsker du nasjonalt godkjent sertifisering i bærekraftige anskaffelser?

Kurset gir et solid grunnlag for å bestå sertifiseringstesten SOA Bærekraft. Vi  legger til rette for at du kan avlegge testen i etterkant av gjennomført kurs.

OM KURSINNHOLDET

Vårt kurs i bærekraftige anskaffelser oppdateres jevnlig iht. til sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA) som er et av myndighetenes virkemidler for å øke kompetansen i innkjøps-Norge.


Kurset tar for seg kompetansekravene som stilles i fagplanen, med formål om å gi deg de beste forutsetningene for å bestå sertifiseringstesten.

Kurset krever formelt ingen forkunnskaper, men det vil være en klar fordel å ha gjennomført SOA Basis   som er første steg på sertifiseringsordningen.  Grunnleggende kunnskap om  -og noe erfaring fra offentlige anskaffelser vil komme godt med i dette kurset.

KURSET TAR FOR SEG

V Hvilke regler du som innkjøper kan benytte til å stille krav om klima- og miljøvennlighet, lønns- og arbeidsvilkår.

V Hvordan du lykkes med å stille krav om miljø og samfunnsansvar i fremtidige anskaffelser.

V Hvilke virkemidler kan benyttes for å imøtekomme krav om miljø og samfunnshensyn.


V Når i anskaffelsesprosessen de ulike verktøyene bør benyttes for å oppnå best mulig samfunnsgevinst.
 
V Nyttige tips som sikrer deg mot innklaging til KOFA og evt. videre rettergang.
 

EMNEOVERSIKT

OVERORDNET OM BÆREKRAFT OG ANSKAFFELSER

V Introduksjon

 • SOA Bærekraft, fagplanen

 • Juridiske og praktiske rammer

 • Anskaffelsesloven § 5

 • Ansksaffelsesforskriften, §7-9

 • Oppdragsgivers handlingsrom

 • Hvor langt kan innkjøper gå i å stille relevante krav?

 • Sirkulære anskaffelser

 • Høyrisikoanskaffelser

 • DFØs høyrisikoliste

Rett og plikt til å fremme miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn i

 • spesifikasjoner

 • kontraktskrav

 • kvalifikasjonsfasen

 • kontraktsoppfølging

SENTRALE BEGREPER

Klima og miljø

 • Miljøledelsestiltak

 • Miljøegenskap

 • Livssykluskostnader, LCC

 • Totalkostnader, TCO

 • Livsløpsanalyse, LCA

 • Avfallshierarkiet

 • Livssyklus

Arbeidslivskriminalitet

 • Allmenngjøringsforskrift

 • Landsomfattende tariffavtale
   


Sosialt ansvar

 • Aktuelle ILO-konvensjoner

 • Aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv

Øvrige samfunnshensyn

 • FNs bærekraftsmål, nr.12.7

 • Reservering av kontrakter, FOA §§ 8-8 og 16-9

 • Universell utforming, FOA § 15-2

 • Bruk av lærlinger, LOA §7

ANSKAFFELSESPROSESSEN

Behovsavklaring, utforming av formålsbeskrivelse

 • Ivaretakelse av overordnede mål for klima og miljø

 • Ivaretakelse av foreliggende rutiner for å fremme menneskerettigheter

 • Kan behovet evt. dekkes i tråd med avfallshierarkiet?


V  Utforming av kontraktsstrategi

 • Hvilke vurderinger bør inngå ?

 • Hvilke klima- og miljøkonsekvenser foreligger?

 • Hvordan stille krav til lønns- og arbeidsvilkår

 • Kontrollplikt, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår §7

 • Forskrift om påseplikt og innsyn §6

 • Risikovurdering

 • Markedsundersøkelse, hvordan innhente relevant informasjon?

 • Forholdsmessige krav og kriterier

 • Valg av anskaffelsesprosedyre og mulighet for innovasjon

 • Tillatte anskaffelsesprosedyrer, FOA §8-13

 • Strategisk bruk av delkontrakter

 • Hvordan tilrettelegge for innovative ytelser

 • Hvordan legge grunnlag for hensiktsmessig kontraktsoppfølging

 • Strategisk rolle- og ansvarsfordeling

 • Når bør etiske kontraktsvilkår og kvalifikasjonskrav benyttes?

Forberede konkurranse

 • Hvilke relevante miljøbelastninger representerer anskaffelsen?

 • Hvilke klimavennlige løsninger finnes allerede?

 • Dynamikken mellom kravspesisfikasjon, tildelingskriterier og kontraktsvilkår

 • Ytelse-, funksjon-, detalj- og standardspesifikasjon

 •  Åpne versus detaljerte spesifikasjoner

 • Vekting av klimakriterier

 • Relevant bruk av miljømerkeordninger

 • Oppgradering av ytelser i kontraktens levetid

 • Rutiner for kontraktsoppfølging

 • Relevante måleindikatorer for klima og miljø

 • Beregning av kostnadselementer, LCC

 • Utforming av kontraktsvilkår ift. å sikre lønns- og arbeidsvilkår

 • Utforming av kontraktsvilkår ift. evt. brudd/sanksjoner

 • Effekter av prispress i leverandørkjedene

 • Begrensning av antall ledd i leverandørkjeden, FOA§19-3

Konkurransegjennomføring

 • Kunngjøring av konkurranse

 • Endringer etter kunngjøring

 • Plikt til å undersøke tilbud som er unaturlig lave
   

Avvisningsgrunner

 • Brudd (miljø, arbeidsmiljø og sosiale forhold), FOA§ 24-2(3)

 • Unormalt lave tilbud, FOA§ 24-9

 • Rettskraftig dom eller forelegg hos leverandør FOA§§9-5(2) 24-2(2)

 • Ulike forhold som oppdragsgiver bør kjenne til, FOA§ 24-2(3)

Kontraktsoppfølging

 • Hvilke deler av kontrakten bør prioriteres?

 • Oppfølging av miljøegenskaper

 • Egnede metoder for kontraktsoppfølging

 • Løpende risikovurderinge etter signering

 • Dokumentasjon av nødvendige kontroller

 • Kontrollplikt og varsling av kontrolletater

 • Mislighold og sanksjoner

UNDERVISNING

Kurset byr på praktisk og målrettet undervisning som gis av et anerkjent foreleserteam innen offentlige anskaffelser. Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og solid kompetanseheving.

FORELESERE

Kristian Trygstad er foreleser hos NIMA Utdanning

Kristian Jåtog Trygstad

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater. Han er kjent som en svært dyktig foredragsholder, og har solid kompetanse på implementering av miljø- og samfunnshensyn i anskaffelsesprosessen.

Foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring fra å bistå både  oppdragsgivere og leverandører med konkurransegjennomføring i offentlige anskaffelsesprosesser. Han er partner i advokatfirmaet Mageli, og har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kristian ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, og var i 2020 redaktør og medforfatter for boken Offentlige kontrakter - aktuelle tema.

Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser.

Anders undeviser ved sertifisering i offentlige askfelser.

Anders W. Skumsnes

Anders er kjent som en innkjøpsfaglig tungvekter innen strategiske og operative anskaffelser, fra både offentlig sektor og privat næringsliv. I tillegg til NIMA Utdanning, underviser Anders i bærekraftige innkjøp på høyskolenivå.

Anders har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk. Siden 1995 har han opparbeidet seg bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger innenfor innkjøp og anskaffelser på sin CV, bla. fra  fylkeskommunalt nivå, Helse Sør-Øst, som direktør for Statens innkjøpssenter (digdir)  og fra Forsvaret.Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger og har siden 90-tallet mottatt gode skussmål for sin kunnskapsformidling, både hos nyansatte- og erfarne innkjøpere.

PRAKTISK

KOMMENDE KURS

21.-22. okt.

Oslo

Christiania Qvartalet Møtesenter

28. nov.-03. des.

Nettkurs

Digitale forelesninger

Kursdagene i Oslo varer fra 09:00-16:00

Nettkursene består av fire digitale forelesninger

HØST 2024

 • Torsdag 28.11, kl. 09:00 - 12:00

 • Fredag   29.11, kl. 09:00 - 12:00

 • Mandag 02.12, kl. 09:00 -12:00

 • Tirsdag 03.12, kl. 09:00 - 12:00

Sertifiseringstesten SOA BÆREKRAFT
Testen er frivillig og avlegges etter kurset, i form av en elektronisk Multiple Choice-test.

DELTAKERAVGIFT

Fysisk kurs i Oslo, kr.   15.000,-

 • To undervisningsdager

 • Lunsj og bevertning undervei i kurset

 • Digitalt kursmateriell

 • Kursbevis

 • Sertifiseringstesten SOA Bærekraft

 

Nettbasert undervisning, kr.   13.000,-

 • Seks digitale kurssamlinger

 • Digitalt kursmateriell

 • Kursbevis

 • Sertifiseringstesten SOA Bærekraft

 

Behov for overnatting?
For kursene i Oslo har vi avtale med
Clarion Collection Hotel Bastion som ligger en kort spasertur fra kursstedet.
Prisen pr. døgn er kr. 1.790,- pr. døgn, inkl. frokost.

Kurset kan avholdes bedriftsinternt
Kontakt oss for nærmere informasjon
tlf. 480 68 863  |  kurs@nimautdanning.no

bottom of page